صفحه اول |تماس با ما |راهنمای سایتWednesday, October 28, 2020  چهارشنبه, 7 آبان 1399
  

دانش آموختگان

در حال بارگذاری

ورود اعضا

نام کاربری:   
رمز عبور :   
● اگر عضو نیستید ثبت نام کنید

دانش آموختگان

دکتر سید مهدی الوانی

دکتر سید مهدی الوانی

 خلاصه سوابق تحصیلی،علمی و اجرایی دکتر سید مهدی الوانی

 
 متولد 1323- تهران
 
سوابقتحصیلی:
کارشناسیزبانوادبیاتانگلیسی  دانشگاهملیایران،سال 1349
کارشناسی ارشدعلومتربیتی  دانشگاهتهران،سال 1351
کارشناسی ارشدعلوماداری  دانشگاهتهران،سال 1356
کارشناسی ارشدمدیریتدولتی  دانشگاهکالیفرنیایجنوبیامریکا،سال 1359
دکتریمدیریتدولتی  دانشگاهکالیفرنیایجنوبیامریکا،سال 1361
 
 سوابقاجرایی:
 
کارشناساموراداری  وزارتکشاورزی، 1349 تا 1352
رئیسادارهبهبودروشها  وزارتکشاورزی، 1352 تا 1354
مربیآموزشیمرکزآموزشمدیریتدولتی، 1354 تا 1360
رئیسادارهآموزشمركزآموزشمديريتدولتي، 1354 تا 1355
رئيسانتشاراتمركزآموزشمديريتدولتي، 1355 تا 1357
استاديارمجتمععلوماداريومديريتبازرگاني، 1360 تا 1368
دانشياردانشگاهعلامهطباطبائي، 1368 تا 1373
رئيسدانشكدهحسابداريومديريت  دانشگاهعلامهطباطبائي، 1368 تا 1372
استاددانشگاهعلامهطباطبائي، 1373
عضوكميتهمديريتسازمانسمت، 1370 تا 1374
عضوكميتهتخصصيدفترگسترشدانشگاههاوموسساتآموزشعالي، 1370 تا 1380
عضوشورايدانشگاه، 1370 تا 1372
عضوشورايتخصصياداريوزارتعلوموآموزشعالي، 1369 تا 1370
عضوصاحبنظركميتهاصلاحاتاداريوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكي، 1377 تا 1379
عضوهياتمديرهسازمانمديريتصنعتي، 1376 تا 1379
مشاورمديريتطرحمطالعاتالگويبرنامهريزيواجرايامنيتغذاوتغذيهكشور، 1377
مديرگروهمديريتدولتيدانشگاهعلامهطباطبايي، 1373 تا 1371
مديرگروهمديريتدولتيمجتمعآموزشعاليقم، 1377 تا 1380
سردبيرنشريهمطالعاتمديريت، 1377 تاكنون
عضوهياتمديرهسازمانبينالملليتوسعهمديريت، 1377 تا 1379
عضوهياتتحريريهنشريات: برنامهوتوسعه،مديريتدولتي  مجتمعآموزشعاليقم،مديريتوتوسعه،تدبير،مطالعاتدفاعياستراتژيك.
مشاوربانككشاورزي، 1377 تا 1379
سرپرستكميتهتخصصيمديريتشورايعاليبرنامهريزيوزارتعلوم، 1370 تا 1379
مشاوربخشتحقيقاتبانكملت، 1379 تاكنون
مشاورمركزپژوهشهايمجلسشوراياسلامي، 1380 تا 1381
عضوفرهنگستانعلومجمهورياسلاميايرانحكمشمارهرئيسشاخهمديريتفرهنگستان
عضوشورايدانشگاه
پژوهشگربرگزيدهسال 80 جشنوارهشهيدرجايي
استادنمونهسالتحصيلي 1377  1376
معاونآموزشيدانشگاهعلامهطباطبائيحكمشمارهاز 1382 تاشهريور 1384
عضوهياتعلميامنايدانشگاهعلامهمحدثنوريازسال 80 تاكنون
چهرهماندگاردورهسومسال 1382
 
سوابقآموزشي:
تدريسدروسمديريتدرسطوحكارشناسي،كارشناسيارشد،دكترايمديريتوحسابداريدردانشگاههايتهران،تربيت
معلم،تربيتمدرس،شهيدبهشتي،علامهطباطبايي،مجتمعآموزشعاليقم،دانشگاهفرماندهيوستادنيرويهوایی،دانشگاه
عالیدفاعملی،راهنماییپروژههاورسالههایتحصیلیرشتهمدیریتدرسطوحکارشناسی،کارشناسیارشدودکتری.
 
فعالیتهایپژوهشی:
پژوهشیدرزمینهمیزاناثربخشیطرحهایواگذاریبرخیازکارهایدولتیبهبخشخصوصیدردانشگاههایمستقردرتهران، 1372
پژوهشیدرزمینهواژهیابی،معادلسازیوشرحلغاتواصطلاحاتمدیریت  بهاتفاقدکترزاهدیودکترفقیهی، 1373
پژوهشیدرزمینهفشارهایعصبیمدیران،بهاتفاقدکترابطحی، 1370
پژوهشیدرزمینهامنیتغذاییدرایرانهمکارمدیریتیطرح،مدیرطرحآقایدکترقاسمی،سال 1379
ناظرطرحتشکیلاتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی، 1378
مشاورطرحبرنامهریزیاستراتژیکبانککشاورزی، 1379 
 

كليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به كانون دانش آموختگان مديريت دانشگاه تهران مي‌باشد.

طراحی و اجرا: شرکت مهندسی آتیه پرداز